Medlemsvilkår

English version
Trivselsregler

Medlemsvilkår

 • Medlemskortet / nøkkelkortet er personlig og kan ikke overlates eller overdras til andre. Medlemmet plikter snarest å melde fra om tapt kort. Tapt kort erstattes mot en avgift på kr 100,-
 • Medlemmet plikter å ikke slippe inn andre gjennom inngangsdør etter å ha åpnet døra med sitt personlige nøkkelkort uten å forsikre seg om at vedkommende har gyldig medlemskap.
 • Hvis misbruk av personlig medlemskort blir avslørt vil medlemmet kunne bli utestengt fra senteret i hele resterende kontraktstid.
 • Eget medlemskort skal benyttes ved Checkin-terminal uansett om døren er åpen eller om du kommer sammen med andre medlemmer.
 • Medlemmet må fylle 16 år i løpet av innmeldingsåret, med unntak av vårt "Ungdomstilbud".
 • Barn kan dessverre ikke medtas inn på senteret av sikkerhetsmessige årsaker.
 • Det tas forbehold om endringer i åpningstidene.
 • Medlemmet plikter å forlate treningssenteret innen oppsatt stengetid.
 • Etter bindingstidens utløp kan medlemskapet sies opp med 1 måneds skriftlig varsel.
 • Bytte til gunstigere medlemskap vil automatisk medføre ny avtaleperiode på 12 mnd. Unntak fra dette er endring til og fra ulike typer familiemedlemskap med sammenhengende medlemstid på over 36 mnd.

Personvern

 • Samtykke til våre medlemsvilkår er likestilt med samtykke til å lagre personopplysninger oppgitt under registrering så lenge medlemskapet ditt vedvarer. Besøksopplysninger anonymiseres etter ett år.
 • Det gis samtykke til at vi kontakter deg elektronisk/pr. telefon vedrørende forhold som omhandler ditt medlemskap.
 • Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret samt be om å få disse opplysningene utlevert i elektronisk form.
 • Vi deler kun opplysninger om deg og ditt medlemskap med CrediCare som er vår samarbeidspartner på inkassotjenester. Vi deler indirekte kundeopplysninger med systemleverandører MBX AS og Exceline AS.

Økonomi

 • Utelatelse av fremmøte fritar ikke medlem fra å overholde betalingstermin. Ved unnlatelse av betaling en mnd. kan og vil treningssenteret kreve dobbel betaling neste mnd. (medlemskapet vil holdes gyldig og kort kan benyttes). Ved unnlatelse av betaling og eller at kunden ikke overholder avtale om betaling vil treningssenteret kunne kreve hele kontraktsbeløpet (restbeløp) innbetalt umiddelbart. Vårt tilbud om betaling på avtalegiro/avdrag er et ekstra tilbud ut over kontant betaling der vi har tillit til at oppgjør blir gjort i henhold til skissert i kontrakt.
 • Vi tar forbehold om at alle avtaler prisreguleres hvert år iht. Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. Denne reguleringen vil ikke varsles skriftlig. Alle avtaler vil for øvrig være garantert månedsprisen i bindingstiden. 

Trening

 • Trening utenfor betjent tid stiller særlige krav til aktsomhet hos medlemmet, både mtp. regler, bruk av treningsutstyret og treningsutførelse generelt. Det er også mulig å skade seg på treningsapparater ved at man for eksempel kommer i klem, får muskelstrekk etc. eller ved funksjonsfeil i apparatet. Alle medlemmer plikter å lære apparatenes funksjonalitet før bruk.
 • Det anbefales å trene sammen med andre, samt å vite at ved å bruke andre medlemmer som er tilstede "sikrer" deg ved for eksempel tunge friløft.
 • All trening skjer på eget ansvar. Medlemmet er ansvarlig for at han / hun er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av de ytelser som tilbys. Medlemmet aksepterer at treningssenteret ikke bærer ansvar for skader på person eller gjenstander eller tap på gjenstander.
 • Dette gjelder uavhengig av om skaden eller tapet oppstår under eller som følge av medlemmet eller andres opphold i sentret.
 • Medlemmet plikter selv å påse at treningsutstyr fungerer før bruk. Medlemmer plikter tilsvarende å oppbevare klær og personlige eiendeler på en hensiktsmessig måte.

Vedlikehold/hygiene

 • Medlemmet plikter å benytte rent treningstøy og rene sko, og helst lang treningsbukse og T-skjorte. Egne innesko i styrkesalen - dvs. IKKE ytterskoene.
 • Medlemmet plikter å holde orden og rydde på plass utstyr, flasker etc. etter bruk.
 • Bruk av kalk (magnesium) på hendene for bedre grep tillates i moderate mengder og KUN i flytende form. Pulver/klosser som lager mye søl er IKKE tillatt i verken crossfit-riggen eller senteret ellers. 
 • Treningsbager, yttertøy og andre personlige eiendeler skal ikke bringes inn i treningssalen, men plasseres i garderobe / garderobeskap under trening.

Utsette/avbryte medlemskap

 • Treningskontrakten gjelder for avtalt bindingstid. Medlemskap med AvtaleGiro løper videre etter bindingstiden og må sies opp skriftlig med en måneds varsel. Avbrudd/utsettelse i medlemskap kan i særskilte tilfeller allikevel innvilges dersom det er godtgjort saklig grunn. Avbruddsperioden må være på minimum 1 mnd. Som sakelig grunn regnes sykdom, barselpermisjon og studier/arbeide utenbys. Avbruddsperioden vil bli lagt til etter endt bindingstid i avtalen. Slike avbrudd i medlemskontrakten kan ikke benyttes i forbindelse med ferie.
 • Dersom medlemmet må avbryte medlemskapet på grunn av ulykke, kroniske sykdommer eller lignende uforutsette forhold betales bare for benyttet tid fram til søknad om stopp av medlemskap er innlevert med dokumentasjon.
 • Misbruk eller overtredelse av ovennevnte regler vil medføre advarsel og ved ytterligere gjentagelse medfører stenging av medlemskapet uten refusjon av innbetalt treningsavgift eller stopp av avtalegiro i bindingstid.
 • Enhver befatning med dopingmidler benevnt i IOC's liste vil medføre livsvarig utestengelse fra Impulse Sunndal Treningssenter.